Rekonstrukce domu


V souÄasné dobÄ› je velkou výhodou a pomocí mladým párům možnost Äerpání dotace Oprav dům po babiÄce. Ministerstvo životního prostÅ™edí ve spolupráci se Státním fondem ÄŒeské republiky tento program spustilo koncem minulého roku. A využít ho mohou vÅ¡ichni majitelé rodinného domu, kteří se rozhodnou renovovat starý dům a vybavit ho tak, aby splňoval souÄasná pravidla úsporného bydlení. Na tento dotaÄní program je vyÄlenÄ›no padesát pÄ›t miliard korun. A bude plnÄ› financován z penÄ›z Evropské unie. Renovace starých a tím pádem energeticky nevyhovujících rodinných domů, jsou nákladnou záležitostí. A proto pro mladé rodiny je touto dotací ulehÄena cesta k spoleÄnému životu.

Žádost dotace

DotaÄní podpora je více než velkorysá. Žadatelé o ni, pokud vyplní vÅ¡echny potÅ™ebné žádosti, bÄ›hem Ätrnácti dnů obdrží zprávu, jestli byla jejich žádost schválená. Pokud ano, je možné z rekonstrukcí zaÄít. Primární podpora je zaměřena na komplexní zateplení rodinného domu. SamozÅ™ejmostí je, mimo zateplení obvodových a vnitÅ™ních konstrukcí, i výmÄ›na oken a dveří. U kterých je možné dosáhnout až padesáti procentní dotaci vynaložených výdajů. Až jeden milion lze získat jenom v případÄ›, kdy jsou vynaložené peníze zkombinovány s dalšími opatÅ™eními. Jako je výmÄ›na zdrojů tepla, FVE systémy, přípravu teplé vody, vÄ›trání Äi zajiÅ¡tÄ›ní využití odpadní vody.

Rekonstrukce domu po babiÄce

PÅ™i žádosti o dotaci je možné získat desetiprocentní bonus v případÄ›, že je dům postaven v místÄ› vybraných tří regionů. Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského. Pokud bude v žádosti uvedeno více úsporných opatÅ™ení, je možné dosáhnout na desetitisícový bonus. Maximální Äástku tÅ™iceti tisíc pÅ™inese jeho žadateli bonus, který je vyplacen v případÄ›, že byl dodán výpoÄet environmentální zhodnocení s nenulovým výsledkem. Rodinný bonus pro rodiÄe, kteří mají ve své výchovÄ› nezaopatÅ™ené dítÄ› je ve výši padesáti tisíc. ÄŒerpat je ho možné i v případÄ›, že dítÄ› je ve střídavé péÄi. Bonus je v tomto případÄ› dvacet pÄ›t tisíc.